درباره ما

کانون کارآفرینی استان خراسان رضوی

  

*  اهداف و موضوع فعالیت کانون :

به منظور فراهم آوردن زمینه همکاري ، هم اندیشی و انجام کارهاي سازمان یافته در میان کارآفرینان استان، در پیوند با ایجاد فضاي مساعد کارآفرینی، شبکه سازي کسب و کارها و انجام کارهاي مشترك، آموزش و مهارت آفرینی در زمینه مدیریت و کارآفرینی و انجام مسئولیتهاي اجتماعی، کانون کارآفرینی استان خراسان رضوي به استناد بند (ک) ماده (۵)  قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران و ماده ( ۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در راستاي اجراي مصوبه بیست و نهمین جلسه شورايعالی اشتغال  ۱۱/۷/۱۳۸۴    مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.

 

* هویت کانون :  

کانون کارآفرینی استان خراسان رضوي که اختصاراً کانون نامیده می شود، در اجراي ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل می شود و داراي شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و به صورت حرفه اي، تخصصی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی فعالیت می نماید.

 

* وظایف و اختیارات کانون کارآفرینی استان عبارتند از:

* ارایه مشورت هاي تخصصی به نمایندگان قواي سه گانه در استان، زمینه تدوین و اجراي سیاست ها و برنامه هاي توسعه و ترویج کارآفرینی

* ارایه مشاوره هاي فنی و تخصصی به کارآفرینان و متقضایان راه اندازي و توسعه کسب وکار

*تشکیل و توسعه نهادهاي غیردولتی پشتیبان در حوزه ترویج و توسعه کارآفرینی( مالی اعتباري ، علمیآموزشی ، حمایتیبیمه اي، نوآوري وفناوري ، مشاوره اي و …)

*شناسایی موانع و مشکلات کارآفرینی در استان و تلاش براي رفع آنها

*افزایش همکاري و کارهاي مشترك در میان اشخاص کارآفرینی و شبکه سازي کسب و کار در استان و با سایر استانها؛

*افزایش مهارتهاي کارآفرینی و مدیریتی در جوانان از طریق آموزش، انتقال تجارت و سایر روشهاي ممکن؛

*افزایش دانش و توانمندي کارآفرینان و جوانان در مزینه مدیریت تشکلها و سازمانهاي غیرانتفاعی؛ و سازماندهی و اجراي کارهاي مشترك در این زمینه؛ (CSR) -8-8 آشناسازي کارآفرینان با مسئولیت اجتماعی بنگاه هاي اقتصادي

*انجام فعالیتهاي علمی و تحقیقاتی مرتبط با ماموریت کانون در داخل و خارج کشور؛

*برگزاري رویدادهاي استارت آپی و تلاش در جهت دیده شده خلاقیتها و نوآوریهاي جوانان و ایجاد پیوند بین صاحبان جوان ایده و سرمایه گذاران توانمند

*شناسایی و سطح بندي کارآفرینان استان

* تلاش براي شکل گیري نهادهاي لازم در بخش خصوصی براي مهارت افزایی، مشاوره، حمایت و تامین سرمایه براي شرکتهاي نوپاي دانش بنیان در استان؛

* ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه هاي مرتبط با اهداف و وظایف کانون و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهاي  تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه

* همکاري با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان در زمینه هاي مرتبط با ماموریت کانون و یا زمینه هاي ارجاعی از سوي اتاق و دستگاه هاي اجرایی؛

*همکاري با نهادهاي کارآفرینی در داخل و خارج از کشور وبرگزاري و مشارکت در رویدادهاي مربوطه؛

*برگزاري دوره هاي آموزشی مورد نیاز اعضاء و برگزاري همایش هاي تخصصی و میزگردها؛

*سازماندهی حضور و بازدید از نمایشگاههاي داخلی و خارجی به منظور آشنایی کارآفرینان با فناوریهاي پیشرفته و دستاوردهاي کارآفرینان در سایر استانها/ کشورها

*هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمانهاي تخصصی ، منطقه اي و بین المللی در ارتباط با فعالیتهاي کانون،

*مشاوره و کمک به تصمیم گیریهاي مدیران ارشد استان و افزایش ضریب اطمینان تصمیمات اتخاذ شده در زمینه کارآفرینی

*حضور در کارگروه سرمایه گذاري و اشتغال استان و شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی و سایر مراجع تصمیم گیري و تصمیم سازي استان

 

*  عضویت و شرایط آن :

کلیه کارآفرینان حقیقی و حقوقی استان با داشتن شرایط زیر می توانند به عضویت کانون درآیند :

الف) داشتن تابعیت ایرانی

ب) دارا بودن کارت عضویت یا بازرگانی معتبر از اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزي خراسان رضوي

ج) پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه

د) پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه

داشتن یکی از شرایط ذیلب براي اشخاص حقیقی و حقوقی ( ¬¬ ه

اشخاص حقوقی :

* شرکتها و موسسات مختلف صنعتی ، خدماتی کشاورزي و نیز کسب و کارهاي خرد و خانگی که در فعالیت هاي کارآفرینان مشغول به فعالیت هستند، حسب ضوابط و

مقررات در آیین نامه هاي اجرایی

* سازمان هاي مردم نهاد حسب ضوابط مقرر در آیین نامه هاي اجرایی

* انجمن هاي کارآفرینی داراي مجوز از وزارت کشور

* مراکز رشد

* پارك هاي علم و فناوري

اساسنامه الگوي کانون کارآفرینی استانها وابسته به سازمان ملی کارآفرینی

۲- اشخاص حقیقی :

* برگزیدگان جشنواره هاي کارآفرینی سازمانها و نهادهاي مختلف ، در بخش هاص مختلف اقتصادي ( نفرات اول تا سوم )

* کارآفرینان عضو سازمان هاي نظام صنفی با معرفی سازمانهاي نظام صنفی ذیربط

* مخترعین و مبتکرین داراي اثر به ثبت رسیده در مرجع ذیربط

* نخبگان با معرفی بنیاد ملی نخبگان

* کلیه اتباع ایرانی داراي مدرك تحصیلی لیسانس و بالاتر در شته هاي کارآفرینی

* صاحبان ایده و کارآفرینان معرفی شده از سوي مراکز رشد و پارك هاي علم و فناوري

* اعضاء هیات علمی و اساتید دانشگاهها و موسسات علمی و پژوهشی که داراي سوابق علمی و اجرایی چون تالیف، ترجمه ، تدریس در موضوع کارآفرینی می باشند.

* کارآفرینان سازمانی با معرفی سازمان مربوطه

* سایر کارآفرینان مستقل با تایید هیات مدیره

تبصره : روساي سازمانها مراکز و انجمن هاي بند ۱ این ماده، می توانند در صورت عدم عضویت حقوقی نهاد ذیربط، به عضویت حقیقی سازمان درآیند.

 

* حقوق و وظایف اعضاء :

کلیه اعضاي کانون موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه هاي مصوب و مقید به همکاري جهت دستیابی به اهداف کانون می باشند.

تبصره ۱- زایل شدن هر یک از شروط پذیرش عضویت براي هر یک از اعضاء در طول مدت عضویت موجب تعلیق آن عضو خواهد شد.

تبصره ۲- تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت به وجود می آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجددا عضویت واجد اعتبار خواهد

شد وعضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به کانون را براي کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره ۳- آن دسته از اعضاء که به هر دلیل شرایط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأي دادن و نامزد شدن براي ارکان و استفاده از خدمات کانون را نخواهند داشت.

 

 * ارکان کانون عبارتند از :

 هیات امناء :

استاندار ( رئیس هیات امناء )

مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان

ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزي استان

دبیر شوراي هماهنگی بانکهاي استان

رئیس کانون کارآفرینی استان( دبیر هیات امناء)

رئیس کل دادگستري استان

رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شوراي اسلامی

-۱۰ دو نفر کارآفرین یا صاحبنظر در حوزه کارآفرینی به معرفی دبیر هیات امناء و تائید رئیس هیات امناء

جلسات هیات امناء حداقل سالی دوبار و با دعوت دبیر هیات امناء تشکیل می گردد.

— هیات مدیره :

۱- ۶ نفر از کارآفرینان بخش خصوصی منتخب در مجمع